ZARZĄD OKRĘGOWY
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury
Za akceptacją Prezesa Henryka Borowińskiego oraz Janusza Borowińskiego
proszę o zawieszenie na stronie internetowej wzoru "Wniosku za urlop
wychowawczy" autorstwa niezawodnego Wacka Beneckiego. Chodzi o nasze
Koleżanki, którym ZER obniżył emerytury za prace w tzw. organach
bezpieczeństwa, za okres kiedy przebywały także na urlopach wychowawczych.
Niezależnie od tego wzór przesyłam do wszystkich Prezesów ZW i ZO.
Pozdrawiam - Jerzy Krawczyk
więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r.

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)​?

więcej
Jednolity tekst Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Jednolity tekst ustawy o wolontariacie i OPP. Ostatnie zmiany będą
obowiązywać od 9 listopada 2015 roku.
więcej
Wyrok WSA w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję Komendanta Głównego Policji


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz skarżącego K.L. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania 

więcej
WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Na stronie FSSM RP opublikowano rekomendowane przez Federację wzory odwołań od decyzji ZER

https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

oraz: 

Wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM RP

https://www.fssm.pl/wzory-pism1

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

 ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

więcej
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO dokumenty ważne od 27 10 2017
Aktualne unormowania dot. praktycznego
funkcjonowania SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego.
więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
INFOTEKA dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni 
dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem 
przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i 
przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej

więcej
USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im merytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.

więcej
Wniosek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej

PYTAMY TK - KIEDY ZAJMIE SIĘ USTAWĄ REPRESYJNĄ?

więcej
Interpelacje w sprawie skutków Ustawy (dezubekizacyjnej)

 interpelacje 22709 (w sprawie pozbawienia prawa do sądu odwołujących się emerytów mundurowych)  i 22710(w sprawie wykorzystania środków finansowych z tzw. ustawy dezubekizacyjnej) zostały już zamieszczona na stronie Sejmu.

więcej
ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY DELEGATÓW Z KÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STRUKTURY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO SEiRP W SŁUPSKU

W dniu 18 czerwca 2018 r w restauracji „Adamek” w Słupsku odbył się Zjazd Delegatów z kół terenowych na którym wysłuchano sprawozdań za okres mijającej kadencji 2014 – 2017 ustępującego Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku oraz dokonano wyboru nowych władz na następną kadencję 2018 – 2022 a także przyjęto założenia do Planu pracy ZO.

więcej
Pismo Prezesa ZG SEiRP kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne

-    Pismo Prezesa ZG SEiRP   kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne

-  - odpowiedź ZER z 27 lipca 2018 rok

więcej
Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

więcej
PRZEŁOMOWY WYROK DOT. USTAWY REPRESYJNEJ

- Arkadiusz Ciach nie podlega tzw. ustawie dezubekizacyjnej – tak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 października 2018 r. Sąd po analizie dokumentacji uznał, iż pan Arkadiusz, który jest emerytowanym policjantem, ani minuty nie pełnił służby na rzecz totalitarnego państwa. Były funkcjonariusz policji obecnie domaga się wyrównania emerytury wraz z odsetkami.

więcej
POSIEDZENIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ SEJMU - PRZYJĘCIE STANOWISKA SEJMU DO POSTĘPOWANIA PRZED TK w związku z pytaniem SO w W-WIE.Sprawa p-4/18
Relacja  z  posiedzenia Komisji Komisji Sejmowej  dot.  wypracowania stanowiska  Sejmu  w postępowaniu  przed TK  dot.  pytania  SO  w  Warszawie sprawa  P -- 4/18
 
 
Konkluzja:
wszystko jest zgodne z konstytucją poza- prawami do emerytury po roku 1990. 
Czyli praca  po roku 1990 nie może powodować obniżenie emerytury do średniej, czyli 1720 zł.
Czas od 14:21 , konkluzja 14:36,30
 
Dzień po ogłoszeniu, że uznaje za niezgodny z konstytucją główny zapis ustawy dezubekizacyjnej, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zmienia zdanie. Nieoficjalnie wiadomo, że wcześniejszego komunikatu nie konsultował z władzami PiS.
więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny Nr 9 (75). Wrzesień 2018

Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP  Nr 9 (75). Wrzesień 2018

więcej
Jarosławiec 2018

W dniach 12 – 14.10 2018 r, w letniej aurze mimo kalendarzowej jesieni, członkowie SEiRP przynależni do struktur ZO w Słupsku odbyli spotkanie integracyjne w Ośrodku „ARKA” w Jarosławcu.

więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny Nr 10 (76) Październik 2018 r.

Ukazał się  Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP  Nr 10 (76) Październik 2018 r.

więcej
VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP, Płońsk 26 - 27 października 2018 r

W dniach 26 – 27 października w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku odbył się VIII Zjazd Delegatów SEiRP który dokonał podsumowania mijającej kadencji oraz dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia i nakreślił kierunki działań ia na kolejną czteroletnią kadencją.

więcej
Ukazał się nowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z października 2018 r

Ukazał się nowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z października 2018 r a w nim min: relacje z VIII  Zjazdu Delegatów SEiRP

więcej
NOWE UBEZPIECZENIE GRUPOWE PZU PROGRAM "SEiRP2019"

W nawiązaniu do ustaleń dotyczących wdrożenia nowego Programu ubezpieczeniowego „SEiRP2019” dla Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz ich rodzin, dostępny jest materiał informacyjny, deklaracja przystąpienia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

więcej
WYSTAPIENIE SEiRP do ZER MSWiA dot.wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w dniu dzisiejszym złożył  wniosek do Dyrektora 
Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji o wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim 
świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych 
wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach, w których kwerenda 
IPN nie dała podstaw do stwierdzenia, że wskazany emeryt lub rencista 
pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wniosek stanowi wykonanie 
Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Nr 49/VII/ZG/2018 podjętej w Płońsku w dniu 25 października 2018 roku.
W załączeniu treść informacji która zostanie umieszczona na stronie oraz 
kserokopia złożonego pisma.

więcej
Wyrok TK : zasady obliczania ekwiwalentu za urlop policjanta niezgodne z konstytucją

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r sygn.akt K 7/15 ogłoszony w Dz.U.z 6 listopada 2018 r poz.2102 stwierdza niezgodność z Konstytucją zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

więcej
Zmarł . v/ce prezes koła w Chojnicach, kol. Kazimierz Fortuński.

W dniu 12 listopada 2018 r zmarł po długiej chorobie v/ce prezes koła i korespondent terenowy kol. KAZIMIERZ  FORTUŃSKI.

 

więcej
Posiedzenie Plenarne ZO SEiRP w Słupsku dot. ubezpieczenia SEiRP 2019

W dniu 20 listopada 2018 r odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku zwiazane z wdrażaniem programu ubezpieczeniowego SEiRP 2019

więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP Nr 11 (77) Listopad 2018 r.

Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP Nr 11 (77) Listopad 2018 r. a w nim min: Relacja z VIII Zjazdu Delegatów i Nowy Program Ubezpieczenia Grupowego "SEiRP 2019"

więcej
Kondolencje

Kondolencje dla naszego Kolegi Ryszarda Jankowskiego.

więcej
Informacja Prezesa ZG SEiRP dot. odpisu 1% na rzecz SEiRP jako organizacji pożytku publicznego.

Informacja Prezesa ZG SEiRP dla członków i sympatyków w sprawie wsparcia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% podatku za 2018 rok.

więcej
Nowy 103 numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego z listopada 2018 r

Ukazał się nowy 103  numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego z listopada 2018 r

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET