ZARZĄD OKRĘGOWY
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury
Za akceptacją Prezesa Henryka Borowińskiego oraz Janusza Borowińskiego
proszę o zawieszenie na stronie internetowej wzoru "Wniosku za urlop
wychowawczy" autorstwa niezawodnego Wacka Beneckiego. Chodzi o nasze
Koleżanki, którym ZER obniżył emerytury za prace w tzw. organach
bezpieczeństwa, za okres kiedy przebywały także na urlopach wychowawczych.
Niezależnie od tego wzór przesyłam do wszystkich Prezesów ZW i ZO.
Pozdrawiam - Jerzy Krawczyk
więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r.

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)​?

więcej
Jednolity tekst Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Jednolity tekst ustawy o wolontariacie i OPP. Ostatnie zmiany będą
obowiązywać od 9 listopada 2015 roku.
więcej
Wyrok WSA w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję Komendanta Głównego Policji


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz skarżącego K.L. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania 

więcej
WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Na stronie FSSM RP opublikowano rekomendowane przez Federację wzory odwołań od decyzji ZER

https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

oraz: 

Wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM RP

https://www.fssm.pl/wzory-pism1

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

 ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

więcej
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO dokumenty ważne od 27 10 2017
Aktualne unormowania dot. praktycznego
funkcjonowania SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego.
więcej
Kolejny już raz członkowie SEiRP Koła w Kwidzynie brali czynny udział w 26 Finale WOŚP.

Kolejny już raz członkowie SEiRP Koła w Kwidzynie brali czynny udział w 26 Finale

WOŚP. Członkom Stowarzyszenia  licznie pomagały studentki z Powiślańskiej Wyższej

Szkoły a także piękne wolontariuszki.

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2018

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2018

więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
INFOTEKA dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni 
dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem 
przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i 
przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej

więcej
WALORYZACJA EMERYTUR I RENT OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

WALORYZACJA EMERYTUR I RENT OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

 

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Do FSSM kierowane są pytania, których istota sprowadza się do kwestii: Czy emerytury i renty ustalone ponownie decyzją Dyrektora ZER na podstawie ustawy  represyjnej z 16 grudnia 2016 r. będą podlegać waloryzacji” ?

więcej
Nadzwyczajny Zjazd d/s. uchwalenia nowego Statutu Stowarzyszenia

Pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy w  sprawie delegatów na Zjazd Statutowy.

więcej
USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im merytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.

więcej
Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

W dniu 9 lutego 2018 roku został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych osoby: które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Link: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,273,5.html#

więcej
RPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
  • Do RPO wpłynęło ponad 1,5 tys. wniosków od osób objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną, nie tylko byłych funkcjonariuszy PRL, ale także wdów i sierot po tych funkcjonariuszach, w tym osób z niepełnosprawnościami, którym w wyniku nowych przepisów zostały obniżone świadczenia.
  • Ustalenie wysokości świadczenia byłym funkcjonariuszom PRL w oparciu o nowe przepisy jest mniej korzystne niż ustalenie prawa do emerytury funkcjonariuszom prawomocnie skazanym za przestępstwa.
  • Rzecznik prosi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozważenie zmiany ustawy.
więcej
Ukazał się w wydaniu elektronicznym Biuletyn Informacyjny

Ukazał się w wydaniu elektronicznym Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 2 (68) luty 2018 r

więcej
28.02.2018. W Brukseli szeroko o ustawie represyjnej

28.02.2018. W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", zorganizowana przez FSSM, KOIU, SLD oraz troje europosłów S&D - Bogusława Liberadzkiego, Krystyne Łybacką i Janusza Zemke.

więcej
NICZEGO NIE UKRYWAMY INFORMACJA O KONCIE „DAROWIZNY” ZA ROK 2017.

W związku z uchwaleniem w dniu 16 grudnia 2016 r. „ustawy represyjnej”, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP podjęła niezwłocznie, bo już w styczeniu 2017 r. działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom tej "ustawy". Na ich sfinansowanie potrzebne były dodatkowe środki finansowe spoza puli przeznaczonej na bieżące działania statutowe Federacji.
W tym celu w dniu 10.01.2017 roku założone zostało wyodrębnione konto bankowe o nr 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 do wpłat darowizn na rzecz przeciwdziałania skutkom tej "ustawy". 
Niniejszym przedstawiamy ogólne rozliczenie wpływów na i wydatków z tego konta w roku 2017 i jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane nam zaufanie i dokonane na ten cel wpłaty 

więcej
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 2018 r

W dniu 9 marca 2018 roku, tradycyjnie jak co roku, odbyło się  zorganizowane przez Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku  uroczyste spotkanie naszych przemiłych członkiń w restauracji „Adamek”.

 

więcej
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 4 w Bytowie

W dniu 9 marca 2018 r w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego podsumowano mijająca kadencję oraz wybrano nowe władze Koła na kolejne lata.

 

więcej
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr.1 w Słupsku.

Członkowie Koła nr 1 liczącego 88 osób, spotkali się 23 marca 2018 r w Restauracji „Adamek ” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2014 -2017.

więcej
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr 2 w Słupsku

Członkowie Koła nr 2 liczącego 208 osób, spotkali się 24 marca 2018 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2014 -2017.

więcej
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 9 w Ustce

W dniu 23.03.2018 r. w Kole nr.9 SEiRP w Ustce odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze.

więcej
Projekt nowego Statutu SEiRP

Projekt nowego Statutu SEiRP

 

Elektroniczna wersja projektu nowego Statutu SEiRP z dnia 3 kwietnia 2018 roku, przygotowana przez Komisję Statutową i zaakceptowana przez Kancelarię Prawną „Sokołowski”. Komisja Statutowa może dokonać jeszcze niewielkich poprawek redakcyjnych, o których poinformujemy około 10 kwietnia 2018 roku.

 

więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 3 (69) marzec 2018 r

Ukazał się w wydaniu elektronicznym  Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 3 (69)  marzec 2018 r

więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 4 (70) kwiecień 2018 r

Ukazał się  w wydaniu elektronicznym Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP  nr 4 (70) kwiecień 2018 r

więcej
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W Warszawie, odbył się 27.04.2018 r Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych poświęcony głównie przyjęciu nowego Statutu Stowarzyszenia.

więcej
Wniosek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej

PYTAMY TK - KIEDY ZAJMIE SIĘ USTAWĄ REPRESYJNĄ?

więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. nr 5(71) Maj 2018

Ukazał się w wydaniu elektronicznym  Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 5(71)  Maj 2018

więcej
Interpelacje w sprawie skutków Ustawy (dezubekizacyjnej)

 interpelacje 22709 (w sprawie pozbawienia prawa do sądu odwołujących się emerytów mundurowych)  i 22710(w sprawie wykorzystania środków finansowych z tzw. ustawy dezubekizacyjnej) zostały już zamieszczona na stronie Sejmu.

więcej
ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY DELEGATÓW Z KÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD STRUKTURY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO SEiRP W SŁUPSKU

W dniu 18 czerwca 2018 r w restauracji „Adamek” w Słupsku odbył się Zjazd Delegatów z kół terenowych na którym wysłuchano sprawozdań za okres mijającej kadencji 2014 – 2017 ustępującego Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku oraz dokonano wyboru nowych władz na następną kadencję 2018 – 2022 a także przyjęto założenia do Planu pracy ZO.

więcej
Ukazał się w wydaniu elektronicznym Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 6(72) czerwiec 2018

Ukazał się w wydaniu elektronicznym Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 6(72) czerwiec 2018

więcej
Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie

W dniu w dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie ZG SEiRP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP. Było to istotne posiedzenie z tego względu, że wzięli w nim udział nowo wybrani prezesi Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych SEiRP, a także z konieczności podjęcia ważnych uchwał dotyczących skierowania do prokuratury zawiadomień związanych z podejrzeniem o możliwości popełnienia przestępstw przez KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi i Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie.

więcej
Ukazał się nowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z czerwca 2018 r

Ukazał się nowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z czerwca  2018 r a w nim zaproszenie do dyskusji nt RODO w aspektach publikacji tekstów związanych z SEiRP.

więcej
Spotkanie integracyjne Jarosławiec 2018

Planowane spotkanie integracyjne "Jarosławiec 2018"

ZNANY  TERMIN SPOTKANIA W  PAŹDZIERNIKU

więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Lipiec 2018

Ukazał się na stronie internetowej ZG SEiRP  w wydaniu elektronicznym Biuletyn Informacyjny  Nr 7 (73)  Lipiec 2018

więcej
Pismo Prezesa ZG SEiRP kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne

-    Pismo Prezesa ZG SEiRP   kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne

-  - odpowiedź ZER z 27 lipca 2018 rok

więcej
Ukazał się lipcowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego nr.99

Ukazał się lipcowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego nr.99

więcej
Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

więcej
Ukazał się setny numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z sierpnia 2018 r

Ukazał się, jubileuszowy,  setny  numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z sierpnia 2018  r

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET