ZARZĄD OKRĘGOWY
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury
Za akceptacją Prezesa Henryka Borowińskiego oraz Janusza Borowińskiego
proszę o zawieszenie na stronie internetowej wzoru "Wniosku za urlop
wychowawczy" autorstwa niezawodnego Wacka Beneckiego. Chodzi o nasze
Koleżanki, którym ZER obniżył emerytury za prace w tzw. organach
bezpieczeństwa, za okres kiedy przebywały także na urlopach wychowawczych.
Niezależnie od tego wzór przesyłam do wszystkich Prezesów ZW i ZO.
Pozdrawiam - Jerzy Krawczyk
więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r.

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)​?

więcej
Jednolity tekst Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Jednolity tekst ustawy o wolontariacie i OPP. Ostatnie zmiany będą
obowiązywać od 9 listopada 2015 roku.
więcej
Wyrok WSA w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję Komendanta Głównego Policji


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz skarżącego K.L. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania 

więcej
WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Na stronie FSSM RP opublikowano rekomendowane przez Federację wzory odwołań od decyzji ZER

https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

oraz: 

Wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM RP

https://www.fssm.pl/wzory-pism1

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

 ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

więcej
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO dokumenty ważne od 27 10 2017
Aktualne unormowania dot. praktycznego
funkcjonowania SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego.
więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
INFOTEKA dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni 
dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem 
przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i 
przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej

więcej
USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im merytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.

więcej
Wniosek FSSM RP do TK o udzielenie informacji publicznej

PYTAMY TK - KIEDY ZAJMIE SIĘ USTAWĄ REPRESYJNĄ?

więcej
Interpelacje w sprawie skutków Ustawy (dezubekizacyjnej)

 interpelacje 22709 (w sprawie pozbawienia prawa do sądu odwołujących się emerytów mundurowych)  i 22710(w sprawie wykorzystania środków finansowych z tzw. ustawy dezubekizacyjnej) zostały już zamieszczona na stronie Sejmu.

więcej
Pismo Prezesa ZG SEiRP kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne

-    Pismo Prezesa ZG SEiRP   kierowane do Dyrektora ZER MSWiA z 18.07.2018 w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publiczne

-  - odpowiedź ZER z 27 lipca 2018 rok

więcej
Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

więcej
PRZEŁOMOWY WYROK DOT. USTAWY REPRESYJNEJ

- Arkadiusz Ciach nie podlega tzw. ustawie dezubekizacyjnej – tak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 października 2018 r. Sąd po analizie dokumentacji uznał, iż pan Arkadiusz, który jest emerytowanym policjantem, ani minuty nie pełnił służby na rzecz totalitarnego państwa. Były funkcjonariusz policji obecnie domaga się wyrównania emerytury wraz z odsetkami.

więcej
POSIEDZENIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ SEJMU - PRZYJĘCIE STANOWISKA SEJMU DO POSTĘPOWANIA PRZED TK w związku z pytaniem SO w W-WIE.Sprawa p-4/18
Relacja  z  posiedzenia Komisji Komisji Sejmowej  dot.  wypracowania stanowiska  Sejmu  w postępowaniu  przed TK  dot.  pytania  SO  w  Warszawie sprawa  P -- 4/18
 
 
Konkluzja:
wszystko jest zgodne z konstytucją poza- prawami do emerytury po roku 1990. 
Czyli praca  po roku 1990 nie może powodować obniżenie emerytury do średniej, czyli 1720 zł.
Czas od 14:21 , konkluzja 14:36,30
 
Dzień po ogłoszeniu, że uznaje za niezgodny z konstytucją główny zapis ustawy dezubekizacyjnej, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zmienia zdanie. Nieoficjalnie wiadomo, że wcześniejszego komunikatu nie konsultował z władzami PiS.
więcej
NOWE UBEZPIECZENIE GRUPOWE PZU PROGRAM "SEiRP2019"

W nawiązaniu do ustaleń dotyczących wdrożenia nowego Programu ubezpieczeniowego „SEiRP2019” dla Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz ich rodzin, dostępny jest materiał informacyjny, deklaracja przystąpienia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

więcej
WYSTAPIENIE SEiRP do ZER MSWiA dot.wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych w dniu dzisiejszym złożył  wniosek do Dyrektora 
Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji o wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim 
świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych 
wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach, w których kwerenda 
IPN nie dała podstaw do stwierdzenia, że wskazany emeryt lub rencista 
pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wniosek stanowi wykonanie 
Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Nr 49/VII/ZG/2018 podjętej w Płońsku w dniu 25 października 2018 roku.
W załączeniu treść informacji która zostanie umieszczona na stronie oraz 
kserokopia złożonego pisma.

więcej
Wyrok TK : zasady obliczania ekwiwalentu za urlop policjanta niezgodne z konstytucją

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r sygn.akt K 7/15 ogłoszony w Dz.U.z 6 listopada 2018 r poz.2102 stwierdza niezgodność z Konstytucją zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

więcej
Informacja Prezesa ZG SEiRP dot. odpisu 1% na rzecz SEiRP jako organizacji pożytku publicznego.

Informacja Prezesa ZG SEiRP dla członków i sympatyków w sprawie wsparcia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% podatku za 2018 rok.

więcej
Ukazał się grudniowy Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP

Ukazał się grudniowy Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP a w nim min: Życzenia Świąteczne.

więcej
Oferta współpracy dla Emerytowanych Funkcjonariuszy Policji

Oferta współpracy dla Emerytowanych Funkcjonariuszy Policji w branży ubezpieczeniowej.

 

więcej
Interpelacja nr 27813 do Ministra SWiA w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno - rentowych i odpowiedź.

Interpelacja nr 27813

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym

za służące na rzecz totalitarnego państwa

Zgłaszający: Marek Wójcik

Data wpływu: 20-11-2018

 

Odpowiedź na interpelację nr 27813

w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za

służące na rzecz totalitarnego państwa

 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 20-12-2018

 

więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 1(79) styczeń 2019 r

Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 1(79) styczeń 2019 r

więcej
List Andrzeja Rozenka do emerytów mundurowych

List A. Rozenka. Z posłem J. Zemke zaplanowano spotkania w całej Polsce

16.01.2019

Publikujemy list Andrzeja Rozenka do środowiska emerytów mundurowych pokrzywdzonych zapisami represyjnej ustawy z 16 grudnia 2016 r.

więcej
Wyrównanie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia KGP z 17 stycznia 2019 roku,, na wystąpienie Prezesa ZG SEiRP do Komendanta Głównego Policji z 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyrównania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z 17 grudnia 2018
roku.

więcej
Dodatkowy termin przystąpienia do ubezpieczenia SEiRP 2019

Dodatkowy termin przystąpienia do ubezpieczenia SEiRP 2019 bez okresu karencji.

więcej
Uroczyste spotkanie z wręczeniem odznaczeń w ZO SEiRP w Słupsku.

W dniu 22.01.2019 r w siedzibie Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku 
odbyła sie uroczystość wręczenia dla zasłużonych członków Stowarzyszenia. 

więcej
Infoteka nr 21 - 28 stycznia 2019 roku

Ukazał się 21 numer infoteki z 28 stycznia 2019 r

więcej
Ukazał się nowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z stycznia 2019 r

Ukazał się nowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z stycznia 2019 r

więcej
GALA Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 7 lutego w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia przyznanych na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Krzyży Niepodległości” osobom, które wyróżniły się patriotyzmem i działalnością na rzecz NSZZ Policjantów.

więcej
Zaproszenie na Dzień Kobiet 2019

Zarządy Kół nr 1,2 i 3 w Słupsku  zapraszają swe człońlinie  na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 2(80) luty 2019 r

Na stronie ZG SEiRP ukazał się lutowy numer Biuletynu Informacyjnego /nr 2 (80) /

więcej
Infoteka Nr 22 - 24.02.2019 r

Przegląd mediów - Infoteka nr 22 z 24.02.2018 r

więcej
INFORMACJA PRAWNA dot. wyznaczania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie innych sądów okręgowych do rozpoznania spraw przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury/renty policyjnej

Od pewnego czasu pojawiają się pytania a także trwa ożywiona dyskusja w mediach społecznościowych dotycząca wyznaczania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie innych sądów okręgowych w Kraju do rozpoznania spraw z odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej.  W związku z tym Komisja Prawna FSSM  uznała za wskazane wyjaśnienie  kwestii prawnych związanych z tą problematyką. 

więcej
Ukazał się nowy numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego (OBI) z marca 2019 r

Ukazał się kolejny numer Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego nr 106 z lutego 2019 r

więcej
Międzynarodowy Dzień Kobiet

Życzenia od Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku

więcej
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

 W dniu 8 marca 2019 roku, tradycyjnie jak co roku, odbyło się  zorganizowane przez Zarządy Kół  nr 1;2 i 3 w Słupsku  uroczyste spotkanie naszych przemiłych członkiń w restauracji „Adamek”.

więcej
TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W 2019 ROKU

TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W 2019 ROKU

więcej
Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.5 w Chojnicach

W dniu 12 marca 2019 r w Chojnicach , w restauracji „Słoneczna” odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Koła nr 5 .

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. nr 3 (81) marzec 2019

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. nr 3(81)  marzec 2019

więcej
Zebranie sprawozdawcze koła nr 4 w Bytowie

W dniu 22 marca 2019 r, w świetlicy KPP w Bytowie, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze koła nr 4 podsumowujące działalność w minionym 2018 roku.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET